Chat with us, powered by LiveChat

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burenbel

Het garantieabonnement is een dienstverlening aan de deelnemer, waarmee beoogd wordt de systeem tegen acceptabele voorwaarden in stand te houden en de deelnemer te verzekeren van een optimaal wekend systeem.

1             Registratie en acceptatie

Iedere eigenaar van een systeem wordt automatisch geregistreerd als abonnementhouder. Iedere eigenaar van een systeem is lid van een groep. Een groep is een aantal met elkaar samenwerkende systemen.

2             Geldigheidsduur en opzegging

Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. De ingangsdatum is de eerste dag van de maand waarin de controle van het systeem gepland is. Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het tijdig wordt opgezegd.

Opzegging gebeurt schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor de maand waarin de controle plaats vindt. Indien de woning gedurende de abonnementsperiode definitief wordt verlaten, wordt het betaalde bedrag niet terug betaald. Het abonnementsgeld komt gedurende het resterende deel van de abonnementsperiode ten goede aan een volgende bewoner. Als het abonnement wordt opgezegd, moet dat in overleg met de groep gebeuren. Het systeem wordt bij het eerst volgende controlebezoek aan de groep zo mogelijk worden afgekoppeld (zie artikel 4).

3             Omvang abonnement

Gedurende de abonnementsperiode wordt de goede werking van de installatie eenmaal gecontroleerd. Met de betaling van uw abonnement houdt de abonnementhouder de organisatie van Burenbel BV mede in stand. Gedurende de abonnementsperiode spannen de medewerkers van Burenbel BV zich in storingen te verhelpen conform artikel 5 en 6. In de abonnementsperiode kan de deelnemer Burenbel BV verzoeken om wijzigingen of uitbreiding van de installatie uit te voeren als beschreven in artikel 7.

4             Controlebezoek

Het periodieke controlebezoek zal ongeveer 14 dagen van tevoren schriftelijk worden aangekondigd. De controles worden per groep op dezelfde dag uitgevoerd. Als een bewoner niet thuis kan zijn, zal de bewoner zorg dragen dat de controle plaats kan vinden door bemiddeling van een van de groepsdeelnemers. Als op de aangekondigde datum de woning niet toegankelijk blijkt te zijn, wordt een nieuwe controledatum aangekondigd. Voor dit bezoek worden extra voorrijdkosten in rekening gebracht.

5             Storing

Gedurende de contractperiode zullen alle voorkomende storingen in de installatie, behoudens storingen als omschreven in artikel 6, zonder kosten opgeheven worden. Tijdens het controlebezoek worden preventief onderdelen waarvan de levensduur begrensd is, of waarvan twijfel bestaat over de voortdurende goede werking, vervangen.

6             Specifieke storing

Voor het opheffen van de volgende storingen worden alle kosten in rekening gebracht:

a) storingen als gevolg van werkzaamheden – door bewoner of derden- in, aan of buiten de woning;

b) storingen door van buiten komend onheil (zoals waterschade, blikseminslag, brand en -in het algemeen- storingen waarvan de reparatiekosten verhaalbaar zijn op uw verzekering of op derden. De abonnementhouder moet de kosten zelf op zijn verzekering of bij derden verhalen;

c) storingen als gevolg van beschadigingen door (knaag)dieren.

7             Kosten en tarieven

De kosten van het abonnement staan gepubliceerd op de website onder “Kosten”. In rekening te brengen kosten worden gespecificeerd als voorrijdkosten, materiaalkosten en uren. Materiaalkosten worden verrekend tegen een jaarlijks vastgestelde prijslijst die bij de monteurs bekend is. Uren worden middels nacalculatie in rekening gebracht tegen het dan geldende uurtarief. Het bedrag voor voorrijdkosten wordt jaarlijks vastgesteld. De abonnementhouder tekent een bon die de monteur voorlegt. Als de installatie gewijzigd of uitgebreid moet worden (verbouwing), kan een richtprijs aangevraagd worden. De kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. De kosten worden ieder groepslid apart doorberekend. Kosten ontstaat door een storing in de verbinding (bijvoorbeeld ontstaan door graafwerkzaamheden) worden aan alle groepsleden in rekening gebracht. Het eventueel verhalen van kosten op derden, is de verantwoordelijkheid van de groepsleden zelf. Burenbel BV mag uitblijvende betaling van een groepslid melden aan de overige groepsleden. Bij voortdurend uitblijven van betaling door een lid van uw groep, heeft Burenbel het recht om de kosten bij de andere groepsleden in rekening te brengen.

8             Overige bepalingen

Behoudens bij overmacht, zal een storing binnen 48 uur na ontvangst van de storingsmelding opgeheven worden, of een aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden die tot het opheffen van de storing zullen leiden. Betaling van rekeningen moet binnen 3 weken na ontvangst geschieden. Voor eventuele aanmaningen worden administratiekosten in rekening gebracht. Abonnementhouders die (zonder overleg als genoemd in artikel 2) de rekening niet binnen de daarvoor geldende periode hebben betaald kunnen pas weer gebruik maken van de diensten van Burenbel BV na betaling van een alsdan vastgestelde entreefee.

Veilig met Burenbel

Met het Burenbel alarmsysteem bewaakt u samen met uw buren elkaars huizen. Door de onmiddellijke respons op een alarmsignaal ben u in staat om effectief te kunnen handelen op een melding. 

Contact
administratie@burenbel.nl
 

Spoedgevallen
techniek@burenbel.nl
06-19 99 36 22 085-5004004